Przeskocz do treści

logo_projekt unijny

Nazwa projektu:

Przygotowanie spółki Polskie Centrum Dachowe do rozwoju działalności eksportowej poprzez stworzenie kompleksowej, długofalowej dedykowanej Strategii Rozwoju na rynkach międzynarodowych“

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

Cele projektu: Opracowanie długookresowej, kompleksowej i dedykowanej Strategii Rozwoju spółki Polskie Centrum Dachowe na rynkach międzynarodowych, która przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej firmy i pozyskania zagranicznych kontrahentów.

Planowane efekty: Opracowanie raportu – długookresowej, kompleksowej i dedykowanej Strategii Rozwoju spółki Polskie Centrum Dachowe na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 49 999,50 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 34 552,50 PLN